News & Events

News & Events

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง OKRsโดย ดร.อำนำจ วัดจินดำ

” เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ ” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง OKRs(Objective & Key result) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ บริษัท ฯ ได้จัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการทำงาน และ สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่พนักงานในองค์กร ทั้งนี้ บริษัท ฯ ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.อำนำจ วัดจินดำ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นวิทยากรให้ในครั้งนี้

READ MORE

News & Activity


News & Activity