เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Declairation Waste Management

Don’t Waste…
This is 100% recyclable!


Dear Valued customers,

On behalf of founder of KREEN+, Vertical garden planter products, we would like to thank you for considering and creating more green space with our products. We hoped you will enjoy and have a great time during using our product. KREEN+‘s products were created with careful consider of our environment. It can be used for years. After undesired usage the product should be leave as a proper way. We would like to inform about this product had no such product-take-back program after ending life of usage. The disposable of unused product have to be drop in recycle particle trash bin or any suitable recycling garbage places. This product can be 100% recyclable to other products which can be expanded life usage of our limit resources.
Even there is no toxic or harmful chemical omitted after dispose, but please make sure this unused product had no side-effect after dispose such as no water catchment inside for insect or mosquito can be lived, or proper wrap or proper packing for easy handle, transportation and not harmful to recycle activities.
We are appreciated for your corporation and thanks for follow this recommendation, for our good environment and for our good healthy society. “Best environment can be created by our own hands.”
Best regards,

 

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ในนามของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากระถางปลูกสวนแนวตั้ง KREEN+ ขอขอบคุณทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเราจะสร้างความสุขและรังสรรค์ช่วงเวลาดีๆให้แก่ท่านตลอดการใช้งาน แม้ว่าผลิตภัณฑ์ KREEN+ จะสามารถใช้งานได้นานหลายปี และ ถูกผลิตขึ้นอย่างระมัดระวังในเรื่องความทนทาน ภายหลังจากสิ้นสุดความต้องการจากการใช้งาน สินค้าสมควรที่จะได้รับการกำจัดอย่างเหมาะสมถูกวิธี เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ทางบริษัทฯยังไม่มีนโยบายในการรับกำจัดสินค้าภายหลังจากการใช้งาน สินค้าที่สิ้นสุดความต้องการในการใช้งานต้องทิ้งลงในภาชนะบรรจุ หรือ ส่วนรองรับที่แสดงให้เห็นถึงการนำวัสดุเหลือใช้นี้นำกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตสินค้าอื่นๆ สินค้านี้สามารถนำตัววัสดุกลับไปใช้ใหม่ได้ 100%

แม้ว่าตัวสินค้าจะไม่มีการปลดปล่อยสารพิษ หรือไม่มีการปล่อยเคมีใดๆภายหลังการทิ้ง เพื่อประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี โปรดจัดการการทิ้งที่จะไม่เกิดผลข้างเคียงจากการทิ้งนั้น เช่น ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของสัตว์, ยุง หรือแมลงต่างๆ การบรรจุหีบห่อให้เหมาะสม และไม่เป็นอันตรายทั้งต่อกระบวนการจัดการขนส่งหรือกิจกรรมการนำวัสดุกลับไปใช้ใหม่
เราขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าว เพื่อสิ่งแวดล้อม และ เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา
“เราสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ด้วยมือของเรา”